รายชื่อทันตแพทย์

ท.9044
ทันตแพทย์

 • ทพญ.กนกรัสม์ ฉันทแดนสุวรรณ
 • (ทันตกรรมจัดฟัน , รักษารากฟัน)
ท.8233
ทันตแพทย์

 • ทพ.วิทยา แช่มช้อย
 • (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ท.16014
ทันตแพทย์

 • ทพญ.หทัยชนก ยินดีสมปอง
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.13466
ทันตแพทย์

 • ทพญ.ม.ล.จันทนิภา สุขสวัสดิ์
 • (ทันตกรรมจัดฟัน)
ท.14416
ทันตแพทย์

 • ทพ.สัณฐิต ไชยอ่อนแก้ว
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.11034
ทันตแพทย์

 • ทพ.กัลป์ เหล่าอรรถปรีชา
 • (ทันตกรรมทั่วไป, Super GP)
ท.15166
ทันตแพทย์

 • ทพญ.สุชญา อุดมพันท์
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.15854
ทันตแพทย์

 • ทพญ.พิชนี แซ่อาวเอี้ยง
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.14408
ทันตแพทย์

 • ทพญ. มัณฑนา ศรีขำ
 • (ทันตกรรมจัดฟัน)
ท.9486
ทันตแพทย์

 • ทพ. พิชิต ภัทรพรเจริญ
 • (ทันตกรรมจัดฟัน)
ท.15255
ทันตแพทย์

 • ทพญ.วีร์สุดา ธนกิจเจริญพัฒน์
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.8926
ทันตแพทย์

 • ทพญ.ฐาณิศรา จงวัฒนสวัสดิ์
 • (ทันตกรรมจัดฟัน, รักษาโรคเหงือก)
ท.8698
ทันตแพทย์

 • ทพญ.ณัฐรวี ดวงแก้ว
 • (ศัลยศาสตร์)
ท.15808
ทันตแพทย์

 • ทพญ.ณัฐธยาน์ ศักดิ์สมบูรณ์
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.10969
ทันตแพทย์

 • ทพญ.รณิดา พรพุทธิชัย
 • (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
ท.12822
ทันตแพทย์

 • ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.12079
ทันตแพทย์

 • ทพญ.กนกพร นันทศิรนาท
 • (ทันตกรรมหัตถการ)
ท.13489
ทันตแพทย์

 • ทพญ.ณัฐสินี เอี่ยมวรกิตติ์
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.11688
ทันตแพทย์

 • ทพญ.สรัญญา วงศ์สกุลฐิติ
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.14281
ทันตแพทย์

 • ทพญ.ฐิติรัตน์ ดลพิพัฒน์พงศ์
 • (ศัลยศาสตร์)
ท.9052
ทันตแพทย์

 • ทพญ.ขวัญดลหทัย อัครชัยศุภค์
 • (ทันตกรรมจัดฟัน)
ท.9229
ทันตแพทย์

 • ทพญ.ศันสนีย์ วัฒนรุจิรานนท์
 • (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
ท.11999
ทันตแพทย์

 • ทพญ.กมลพรรณ แสวง
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.13437
ทันตแพทย์

 • ทพญ. วัชรี วรสาร
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.11073
ทันตแพทย์

 • ทพ. พสธร ฉันทแดนสุวรรณ
 • (เฉพาะทางผ่าตัดขากรรไกรและใบหน้า)
ท.13478
ทันตแพทย์

 • ทพญ. ญาณิศา เจริญพัฒนศิริกุล
 • (ทันตกรรมทั่วไป)
ท.13305
ทันตแพทย์

 • ทพญ.ชลธิชา ไตรนภากุล
 • (ศัลยศาสตร์)